Ziele des Vereins

اهداف انجمن

الف) کمک در امور دانشجویی دانشجویان ایرانی و فارسی زبان امور دانشجویی عبارتند از اطلاع رسانی در زمینه امور تحصیلی و ثبت نام در شهر، یافتن خانه، بیمه، حساب بانکی، آشنایی با شهر اشتوتگارت، شغل یابی و استفاده از سیستم حمل و نقل. پ
ب) حفظ و ارتقای روابط با کشور ایران – حفظ و ارتقای روابط با کشور ایران تنها شامل همکاری در زمینه فرهنگی و علمی بر اساس قوانین دولت فدرال آلمان می باشد. پ
پ) تبادل فرهنگ ایرانی با سایر ملل – تبادل به معنای ایجاد آشنایی با غنای فرهنگ ایرانی، زبان فارسی و همکاری فرهنگی با سایر ملل است. پ
ج) فعالیت در امور علمی و پژوهشی. پ
چ) فعالیت های ورزشی – فعالیت های ورزشی شامل برگزاری، حمایت و حضور است. پ
ح) تسهیل انضمام در جامعه آلمان کمک به یادگیری زبان آلمانی، درک عرف و فرهنگ جامعه آلمان .پ
د) حمایت از برنامه های تفریحی اعضای رسمی و افتخاری انجمن -حمایت می تواند شامل سازماندهی با یا بدون حمایت مالی از برنامه های تفریحی مطابق فرهنگ و عرف جامعه ایرانی باشد. پ
ر) سازماندهی وبرگزاری مراسم علمی، فرهنگی و تفریحی با مخاطبینی خارج از اعضای رسمی و افتخاری انجمن با یا بدون حمایت مالی. پ